鼻韵母儿歌

启蒙识字-鼻韵母儿歌在线观看

 • 儿歌
 • 故事
 • 绘本
 • 简笔画

 • 玩具学习
 • 生活用品
 • 衣服鞋帽
 • 宝妈奶爸
  上面为每日合作商家,全网最低价格。怎么购买:第一步:有券先领券,第二步:点击图片进入购买!
暂无下载  提取密码:未加密   
时间:2015-01-03  声明:您现所查看的是启蒙识字早教资源鼻韵母儿歌Mp4来源于网络,只在为网友提供早教、幼教资料参考之用,本站 若无意侵犯其它网站或公司版权请底部联系我们,以便及时删除鼻韵母儿歌Mp3,同时本站不对《鼻韵母儿歌》内容的准确性、时效性或完整性作任何保证,对于因使用启蒙识字鼻韵母儿歌而导致的任何损害,儿童啦网无须承担法律责任。
 • 玩具学习
 • 生活用品
 • 衣服鞋帽
 • 宝妈奶爸
  上面为每日合作商家,全网最低价格。怎么购买:第一步:有券先领券,第二步:点击图片进入购买!

    本期进行幼儿汉字字母在线学习之“鼻韵母儿歌”动漫学习, 可以转换成MP3拷贝到早教机里面,除了汉语拼音鼻韵母儿歌之外相关后续的字母动画请点击下方进行早教学习!你也可以进入“在线学习汉字字母专题” 汉语拼音字母表歌包括声母、韵母、整体认读音节、及韵母的四声读音。本视频将拼音、读音及图片完美结合,是学习的小朋友能快速的掌握汉语拼音表。

声母
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w
单韵母
a o e i u ü
复韵母
ai ei ui ao ou iu ie üe er
整体认读音节
zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
汉语拼音音节表
       b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
 p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
 m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
 f fa fo fei fou fan fen fang feng
 d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding dong
 t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong
 n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong
 l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long
 g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong
 k ka ke kai kou kan ken kang keng kong
 h ha he hai hei hao hou hen hang heng hong
 j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong
 q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong
 x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong
 zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong
 ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong
 sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
 r re ri rao rou ran ren rang reng rong
 z za ze zi zai zao zou zang zeng zong
 c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong
 s sa se si sai sao sou san sen sang seng song
 y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yong
 w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

热门推荐
更多精彩原创早教资源尽在 儿童啦早教资源网

温馨提示:把【鼻韵母儿歌】地址粘贴在博客、QQ空间、发在论坛让更多朋友知道鼻韵母儿歌下载及观看地址

鼻韵母儿歌网友评论